Regulamin dla użytkowników Stajni Archipp – Archipp – Nowoczesny ośrodek jeździecki
Regulamin dla użytkowników Stajni Archipp
Regulamin dla użytkowników Stajni Archipp

Regulamin dla użytkowników Stajni Archipp

Regulamin ośrodka jeździeckiego Stajnia Archipp

Ośrodek jeździecki ARCHIPP powstał z myślą o stworzeniu komfortowego miejsca dla koni i jeźdźców i ma na celu umożliwić rozwijanie pasji jeździeckiej i doskonalenie umiejętności jeździeckich. W trosce o użytkowników i zwierzęta dokładamy wszelkich starań by usługi były realizowane na najwyższym poziomie dlatego też zwracamy się do Państwa z prośbą aby wszelkie uwagi dotyczące funkcjonowania ośrodka, bezpieczeństwa osób i zwierząt, czystości i innych kwestii, które budzą Państwa niepokój były zgłaszane do administracji osobiście lub telefonicznie +48 605 730 740.

Ośrodek i zasady ogólne Regulaminu

1. Słownik pojęć:

a. Każdorazowo, gdy w niniejszym regulaminie (dalej „Regulamin”) jest mowa o ośrodku (dalej jako

„Ośrodek”), rozumie się przez to całość kompleksu jeździeckiego wraz z infrastrukturą stajenną,

treningową i rekreacyjną oraz inne obiekty zlokalizowane w Solcu (05-532) pod numerem Solec

222 i użytkowane w ramach Ośrodka.

b. Jako Stajnia rozumie się pomieszczenia, w których przebywają konie wraz z korytarzami i częściami

wspólnymi.

2. Działalność Ośrodka ma na celu rozpowszechnianie i propagowanie sportu jeździeckiego oraz promocji tej

dyscypliny w tym także uświadamianie wpływu tego sportu na poprawę naszej kondycji psychofizycznej.

W Ośrodku można uczestniczyć w aktywnościach związanych z jeździectwem, w szczególności w skokach przez przeszkody w ramach różnych grup wiekowych.

3. W Ośrodku realizowane są w następujące aktywności:

nauka i doskonalenie jazdy konnej dla dzieci, młodzieży i dorosłych, treningi sportowe o profilu skokowym,

opieka nad końmi w tym pobyt i utrzymanie koni,

organizacja imprez sportowych i jeździeckich oraz zawodów jeździeckich, organizacja szkoleń i innych imprez, również o charakterze niesportowym.

Ośrodek posiada warunki i infrastrukturę do trenowania skoków przez przeszkody, co może utrudniać lub uniemożliwiać treningi pozostałych dyscyplin jeździeckich.

Postanowienia ogólne Regulaminu

1. Regulamin dostępny jest w biurze Ośrodka oraz w Stajni.

2. Regulamin obowiązuje wszystkie osoby znajdujące się na terenie Ośrodka, w tym osoby korzystające z

usług Ośrodka, użytkowników obiektów, uczestników zajęć i treningów.

3. Przed wejściem na teren Ośrodka każda osoba zobowiązana jest do zapoznania się z niniejszym

Regulaminem, zasadami p.poż., BHP oraz do przestrzegania postanowień Regulaminu oraz wyżej

wymienionych zasad.

4. Uznaje się, że każda osoba przebywająca na terenie Ośrodka, a w szczególności korzystająca z

jakichkolwiek usług oferowanych przez Ośrodek:

zapoznała się i akceptuje postanowienia Regulaminu,

zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu oraz dostępnych instrukcji

bezpieczeństwa, ppoż. i innych związanych z prawidłową eksploatacją obiektów i urządzeń znajdujących się na terenie Ośrodka, w tym także zaleceń właściciela Ośrodka oraz innych osób przez niego upoważnionych, w tym także pracowników Ośrodka,

5. Do przestrzegania Regulaminu zobowiązane są także osoby, które zawarły odpowiednie umowy na pobyt

i utrzymanie koni w Ośrodku.

6. Osoby nie przestrzegające postanowień Regulaminu, naruszające Regulamin oraz stwarzające zagrożenie

dla siebie i innych obowiązane są opuścić teren Ośrodka na żądanie właściciela Ośrodka lub innych

upoważnionych przez niego osób, w tym także pracowników Ośrodka.

7. Na terenie Ośrodka należy przestrzegać porządku i czystości. Na terenie całego Ośrodka obowiązuje

segregacja odpadów.

8. Na terenie Stajni nie mogą przebywać osoby nietrzeźwe lub będące pod wpływem substancji

psychoaktywnych.

9. Za wyjątkiem wyznaczonych stref na terenie całego Ośrodka obowiązuje bezwzględny zakaz palenia

papierosów oraz e-papierosów. Obowiązuje bezwzględny zakaz wchodzenia do stajni i pozostałych

obiektów Ośrodka z otwartym ogniem.

10. O ile nie uzgodniono inaczej osoby niepełnoletnie mogą przebywać na terenie stajni tylko pod opieką osób

dorosłych.

11. Na terenie Ośrodka psy mogą być prowadzane wyłącznie na smyczy, a właściciele ponoszą za nie całkowitą

odpowiedzialność.

12. Psy właścicieli koni mogą przebywać na terenie Stajni na ich wyłączną odpowiedzialność. Właściciel psa

ponosi pełną odpowiedzialność za szkody bezpośrednie i pośrednie wyrządzone przez jego psa.

13. Właściciele psów zobowiązani są do pilnowania, aby psy nie płoszyły koni oraz zobowiązują się do

sprzątania po nich.

14. Zabrania się wprowadzania na teren Ośrodka psów agresywnych, mogących stanowić jakiekolwiek

zagrożenie dla innych osób oraz zwierząt przebywających na terenie Ośrodka w tym w Stajni.

15. Na czas jazdy konnej psy nie mogą być zamykane w boksach i częściach wspólnych.

16. Stajnia jest dostępna w godzinach 8.00 – 20.45. Hala, place, bieżnia, lonżownik oraz karuzela zamykane są

o godzinie 20.15. W godzinach 21.00-8.00 za wyjątkiem sytuacji związanych z obsługą weterynaryjną oraz

transportem koni – obsługa stajenna nie wykonuje czynności stajennych.

Pojazdy i urządzenia techniczne oraz zasady organizacji ruchu

1. Na terenie Ośrodka obowiązuje pierwszeństwo koni przed pojazdami. Widząc konie należy zwolnić lub

zatrzymać pojazd. Nie należy otwierać drzwi pojazdu, gdy koń przechodzi obok.

2. Na terenie Ośrodka obowiązuje ograniczenie prędkości do 10 km/h. Parkowanie samochodów,

koniowozów i przyczep na terenie Ośrodka jest możliwe pod warunkiem dostępności miejsc i może

odbywać się wyłącznie w miejscach wyznaczonych lub wskazanych przez upoważniony do tego personel

Ośrodka.

3. Zabrania się parkowania pojazdów przy wjazdach, wyjazdach, na drogach pożarowych oraz wewnętrznych

Ośrodka.

4. Właściciel Ośrodka nie ponosi odpowiedzialności za pojazdy pozostawione na terenie parkingu Ośrodka.

Pojazd pozostawiony na terenie Ośrodka należy właściwie zabezpieczyć, w tym przed kradzieżą. Parking

nie jest strzeżony i jest objęty częściowym monitoringiem.

5. Zabrania się samodzielnego korzystania ze specjalistycznych urządzeń technicznych znajdujących się na

terenie Ośrodka (pojazdów, równiarek nawierzchni, parowników, etc). W przypadku konieczności

skorzystania ze sprzętu specjalistycznego należy się każdorazowo zgłosić do pracownika Ośrodka i ustalić

z nim zasady korzystania z danego urządzenia .

6. W przypadku korzystania z karuzeli należy stosować się do instrukcji użytkowania. Z uwagi na

bezpieczeństwo konia nie należy wykorzystywać karuzeli dla jednego konia. W przypadku chęci

skorzystania z karuzeli dla jednego konia, należy zwrócić się do obsługi stajni celem wprowadzenia innych

koni do karuzeli,.

7. Koń na bieżni może chodzić tylko pod opieką opiekuna po uprzednim przeszkoleniu przez menadżera

ośrodka.

Zdrowie i dobrostan zwierząt

1. Każdy koń przebywający w Ośrodku na podstawie umowy na pobyt i utrzymanie, posiada kartotekę, w

której mogą być odnotowywane bieżące informacje istotne dla zdrowia i profilaktyki żywienia konia.

2. Wszelkie niepokojące przypadki dotyczące stanu zdrowia koni należy niezwłocznie zgłosić kierownikowi

stajni.

3. Wszystkie konie w Ośrodku są obligatoryjnie odrobaczane (nie rzadziej niż 2 x w roku) w terminach

wskazanych przez administratora Ośrodka środkami dopuszczonymi do obrotu w Polsce. Każde

odrobaczanie będzie odbywać się na podstawie zaleceń lekarza weterynarii Ośrodka.

4. Wszystkie konie objęte usługą pobytu i utrzymania podlegają szczepieniom (grypa, tężec lub zgodnie z

zaleceniami weterynaryjnymi PZJ/FEI) zgodnie z harmonogramem szczepień na koszt właściciela konia.

5. Korekty kopyt koni należy dokonywać nie rzadziej niż co 8 tygodni.

6. Chore konie bezwzględnie muszą być leczone.

7. Nie wolno dokarmiać koni bez zezwolenia właściciela konia za wyjątkiem karmienia, o którym mowa w

pkt. 9 i 10 poniżej .

8. Właściciele koni zobowiązują się do zapewnienia im ruchu niezbędnego do zachowania zdrowia fizycznego

i psychicznego.

9. Konie przebywające w stajni mają stały dostęp do pasz objętościowych, a karmienie paszami treściwymi

odbywa się trzy razy dziennie w następujących godzinach:

06.00 13.00 19.30

Z uwagi na komfort koni prosimy o zachowanie ciszy na terenie Stajni we wskazanych porach karmienia i ograniczenie zabiegów na terenie Stajni. Powyższe godziny mogą ulec zmianie po uprzedniej informacji dla użytkowników Ośrodka.

10. Z uwagi na indywidualne uwarunkowania koni dawki żywieniowe mogą być zmieniane zgodnie z ich zapotrzebowaniem. Uwagi związane z żywieniem prosimy zgłaszać do menadżera Ośrodka, który wprowadzi modyfikacje żywieniowe.

Korzystanie ze Stajni i infrastruktury Ośrodka

1. Ze względu na bezpieczeństwo koni i ludzi, korytarze stajni są wolne od jakichkolwiek przeszkód. Wszystkie

akcesoria i pojemniki należy składować w wyznaczonych do tego celu pomieszczeniach (siodlarniach).

Akcesoria pozostawione na korytarzach będą umieszczane w specjalnie oznaczonych pojemnikach.

Nieodebrane rzeczy w ciągu 30 dni mogą zostać zutylizowane bez prawa do żądania i dochodzenia z tego

tytułu jakichkolwiek roszczeń wobec Ośrodka.

2. Poza boksem konie można wiązać jedynie w miejscach do tego wyznaczonych – nie wolno wiązać koni do

krat i drzwi.

3. Wszelkie czynności związane z obsługą konia takie jak czyszczenie czy siodłanie mogą się odbywać tylko w

wyznaczonych stanowiskach. Nie wolno wykonywać powyższych prac w korytarzach Stajni.

4. Nie wolno pozostawiać osiodłanego konia w boksie lub poza nim bez opieki.

5. Nie wolno pozostawiać konia w otwartym boksie bez opieki.

6. Każdy boks jest wyposażony w tabliczkę informacyjnych. Nie wolno umieszczać samodzielnie oraz bez

uzyskania uprzedniej zgody administratora ośrodka żadnych dodatkowych informacji na boksach.

7. Należy dopilnować zamykania boksów po wyjściu od koni.

8. Kucie/werkowanie koni odbywa się wyłącznie w oznakowanych miejscach.

9. Należy sprzątać po sobie i po koniu, w szczególności każdy użytkownik konia jest zobowiązany do

posprzątania i do wyczyszczenia kopyt konia przed wyprowadzeniem z boksu, uprzątnięcia stanowiska

czyszczenia konia oraz pralni po zakończeniu prania.

10. Boksy czyszczone są nie rzadziej niż 2 razy dziennie – wybieranie boksów (nieczystości stałe i mokra ściółka)

oraz dościelanie według potrzeb. Jeden raz w tygodniu odbywa się całkowite czyszczenie boksów.

11. Zaleca się przestrzegania „kodeksu postępowania z koniem”, a w szczególności unikania obojętności w

stosunku do koni, zbliżania się do konia bez uprzedzenia głosem, nienaturalnego zachowania, szybkich i

gwałtownych ruchów.

 

Użyczenie koni osobom trzecim

1. Dla zachowania bezpieczeństwa koni i mienia, właściciel konia zobowiązany jest do przekazania

administracji Ośrodka listy osób trzecich upoważnionych do pracy z koniem i do korzystania z mienia

właściciela konia.

2. W każdym przypadku, gdy Właściciel konia zezwala osobie trzeciej na opiekę nad koniem i jazdę konno na

swoim zwierzęciu, zobowiązuje się on do zapoznania tej osoby z postanowieniami Regulaminu jak również

ponosi pełną odpowiedzialność za działania i zaniechania tej osoby, tak jak za działania i zaniechania

własne.

3. Zamiar wywożenia/wyprowadzania konia poza teren Stajni przez osoby trzecie (firmy transportowe itd.,

osoby nieupoważnione w Karcie Konia) właściciel konia zobowiązany jest każdorazowo zgłaszać

administratorowi Stajni. W przypadku braku zgłoszenia, Stajnia ma prawo odmówić prawa wyjazdu do

czasu uzyskania zgody właściciela konia lub osoby przez niego upoważnionej.

Jazda konna – zasady ogólne

1. Jeździec podejmujący naukę w Ośrodku zobowiązany jest do ubezpieczenia się od następstw

nieszczęśliwych wypadków (NNW). Rodziców zobowiązuje się do ubezpieczenia swoich dzieci. W

przypadku braku stosownego ubezpieczenia istnieje możliwość jego zawarcia na terenie Ośrodka przed

rozpoczęciem jazd – według aktualnej oferty ośrodka.

2. Zabrania się osobom trzecim prowadzenia treningów na terenie Ośrodka, bez uprzedniego uzyskania

zgody właściciela Ośrodka.

3. Zabrania się jazdy konnej w stanie nietrzeźwym i pod wpływem jakichkolwiek substancji psychoaktywnych.

4. Ze względów bezpieczeństwa w trakcie jazdy nie należy żuć gumy ani korzystać z telefonu komórkowego.

5. W trakcie jazdy konnej zabrania się palenia papierosów oraz e-papierosów.

6. W czasie jazdy uczestnik zajęć zobowiązany jest starannie wykonywać polecenia instruktora i zachowywać

się tak, by nie stwarzać zagrożenia dla siebie oraz innych jeźdźców i koni.

7. Osoby niepełnoletnie mogą podjąć naukę jazdy konnej za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów

prawnych.

8. Osoba jeżdżąca z instruktorem jest pod jego opieką i zobowiązana jest do wykonywania jego polecenia.

9. Konie gryzące lub kopiące należy oznaczyć czerwoną wstążką.

10. Nie wolno dopuszczać do wzajemnego podgryzania lub obwąchiwania się koni w trakcie jazd.

11. Dosiadanie, zsiadanie z koni i podciąganie popręgu muszą odbywać się na linii środkowej.

12. Przy jeździe w różnych kierunkach, jeźdźcy wymijają się zawsze po lewej ręce (ruch prawostronny).

13. Osoby stępujące konie w każdym przypadku ustępują pierwszeństwa innym jeźdźcom i poruszają się

drugim śladem.

14. Pierwszeństwo mają jeźdźcy:

jeźdźcy jadący na lewą rękę,

jeźdźcy jadący wyższym chodem,

jeźdźcy na pierwszym śladzie przed jeźdźcami wykonującymi figury,

jeźdźcy jadący po liniach prostych przed jeźdźcami jadącymi po łukach (wężyk, serpentyna, koło itp.), zastęp koni ma pierwszeństwo przed jeźdźcem indywidualnym,

jeźdźcy najeżdżający na przeszkodę.

17. Gdy nastąpi upadek któregoś z jeźdźców, wszyscy pozostali uczestnicy zobowiązania są do zatrzymania

swoich koni oraz do ścisłego stosowania się do poleceń instruktora.

18. Po zakończonej jeździe, jeździec zobowiązany jest do wyczyszczenia koniowi kopyta kopystką, która

znajduje się przy wjeździe na halę/plac.

19. Podczas prowadzonego treningu wjazd na halę jest możliwy po uzyskaniu zgody od trenera prowadzącego

trening. W celu wjazdu na halę przed wejściem należy: głośno krzyknąć „Uwaga”, a następnie czekać na

odpowiedź.

20. Jeździec, który opuszcza halę zobowiązany jest do zamknięcia drzwi po wyjeździe.

21. W godzinach otwarcia hali, na jej terenie znajduje się pracownik odpowiedzialny za sprzątanie nieczystości

po koniach.

22. Równanie nawierzchni odbywa się zgodnie z zapotrzebowaniem. W czasie równania, konie nie mogą

przebywać na danym terenie. W przypadku konieczności wyrównania nawierzchni poza wskazanymi

okresami, należy zgłosić się do administracji Ośrodka.

23. Dla bezpieczeństwa w przypadku wyjazdu w teren należy pozostawić wiadomość obsłudze Ośrodka.

Sprzęt i strój do jazdy konnej

1. Każda osoba w trakcie jazdy konnej zobowiązana jest do noszenia odpowiedniego stroju tj.:

atestowanego kasku jeździeckiego

krytych butów za kostkę, na gładkiej podeszwie ze sztylpami lub oficerek, bryczesów, ewentualnie innych spodni niekrępujących ruchów,

2. Rekomenduje się stosowanie kamizelek jeździeckich w trakcie jazdy – w szczególności w czasie treningów

skokowych oraz jazdy w terenie. Osoby do piętnastego roku życia włącznie podejmujące naukę jazdy

konnej w ośrodku są zobligowane do korzystania z kamizelek ochronnych przez cały czas jazdy.

3. Ze względów bezpieczeństwa rekomenduje się posiadanie własnego kasku oraz kamizelki. W ramach

prowadzonej nauki jazdy konnej Ośrodek zapewnia możliwość korzystania przez jeźdźców z

podstawowego sprzętu wyposażenia jeźdźca, tj. kasku oraz kamizelki.

4. Odmowa jazdy w kasku jeździeckim podczas nauki jazdy konnej prowadzonej przez Ośrodek jest

jednoznaczna z rezygnacją zajęć. W takiej sytuacji opłata za lekcję jest należna w pełnej kwocie.

5. Osoby uczęszczające na lekcje jazdy konnej oraz treningi sportowe organizowane przez Ośrodek są

bezwzględnie zobowiązane do jeżdżenia w kasku – jeździec bez kasku nie zostanie dopuszczony do zajęć

jazdy konnej.

6. Ze względów bezpieczeństwa, do jazdy konnej rekomenduje się zdjęcie długich kolczyków, dużych

pierścionków i naszyjników.

7. Wszelkie uszkodzenia sprzętu jeździeckiego należy bezzwłocznie zgłaszać instruktorowi lub pracownikowi

Ośrodka.

8. W przypadku umyślnego zniszczenia sprzętu jeździec zobowiązany jest do odkupienia go lub uiszczenia

opłaty odpowiadającej jego równowartości określonej przez właściciela przedmiotu.

Lonżowanie

1. Zabrania się co do zasady lonżowania koni na hali oraz placach zewnętrznych.

2. Lonżowanie odbywa się wyłącznie w wyznaczonych miejscach – w wyjątkowych sytuacjach, za zgodą

administratora Ośrodka lonżowanie jest dopuszczalne na ujeżdżalniach zewnętrznych pod warunkiem, że

nie odbywają się tam treningi – w takim przypadku należy zakończyć lonżowanie i udostępnić plac do

treningu

3. Nie ma możliwości lonżowania konia w czasie treningów skokowych.

 

Treningi sportowe

1. Z uwagi na charakter Ośrodka na jego terenie prowadzone są treningi sportowe.

2. Udział w treningach jest dostępny w ramach świadczonych usług dla członków klubu jeździeckiego i

właścicieli koni stacjonujących w ośrodku na podstawie umowy pobytu. Osoby z zewnątrz mogą brać

udział w treningach odpłatnie pod warunkiem dostępnych miejsc.

3. Grafik treningów jest publikowany na terenie Ośrodka oraz na stronie www.archipp.com.pl.

4. Trening sportowy odbywa się wyłącznie pod nadzorem trenera akredytowanego przez Ośrodek.

5. Ze względów bezpieczeństwa zaleca się aby na hali i placach zewnętrznych przebywało do 10 koni.

Odpowiedzialność za szkody

1. Właściciel Ośrodka, kadra szkoleniowa i pracownicy Ośrodka dołożą należytych starań, aby zapewnić

odpowiedni poziom bezpieczeństwa uczestników zajęć oraz innych osób korzystających z usług Ośrodka

lub przebywających na terenie Ośrodka.

2. Właściciel Ośrodka nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia zaistniałe na skutek nieprzestrzegania

postanowień Regulaminu w tym w szczególności:

wypadki konia, jeżeli pozostaje on pod opieką właściciela lub dzierżawcy albo innej osoby trzeciej

korzystającej z konia,

wypadki losowe koni prywatnych, inne niż wynikające z niewłaściwego prowadzenia chowu konia w

ramach umowy pobytu i utrzymania konia,

wypadki właściciela, dzierżawcy albo osoby trzeciej zarówno na terenie jak i poza Ośrodkiem, wypadki losowe właściciela lub dzierżawcy albo innej osoby trzeciej oraz konia na terenie Ośrodka,

zdarzenia powstałe na skutek nieprzestrzegania poleceń wydawanych przez, pracowników Ośrodka,

instruktorów jazdy oraz innych osób upoważnionych przez właściciela Ośrodka, niezastosowania środków bezpieczeństwa przy prowadzeniu konia i wykonywaniu ćwiczeń, zdarzenia powstałe na skutek płoszenia i straszenia koni i innych zwierząt,

zdarzenia powstałe wskutek niewłaściwego doboru ubrania i sprzętu do jazdy (w szczególności braku

kasku i kamizelki),

błędów w technice kierowania koniem,

zdarzenia i szkody powstałe na skutek przebywania przez uczestników zajęć lub inne osoby

korzystające z usług Ośrodka pod wpływem alkoholu, środków odurzających, a także za zdarzenia i szkody powstałe na skutek palenia papierosów i korzystania z telefonu komórkowego podczas jazdy konnej,

szkody wynikłe ze stanu zdrowia uczestników zajęć lub innych osób korzystających z usług Ośrodka,

które osoby te zataiły, nie poinformowały o nich instruktora/trenera lub inne osoby odpowiedzialne za prowadzenie takich zajęć,

zdarzenia losowe (tj. potknięcia się, upadki, spłoszenie konia itd.),

szkody powstałe w wyniku żywienia koni nie przez Ośrodek (w tym żywienie dodatkowe i

suplementacja środkami dostarczanymi przez właściciela konia).

3. Właściciel Ośrodka nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zgubione, zniszczone lub pozostawione na

terenie Ośrodka.

4. Wszelkie rzeczy wartościowe (w tym portfel, pieniądze, karty kredytowe, zegarki, biżuteria, itd.) osoby

wnoszą na teren Ośrodka na własne ryzyko i zobowiązują się je samodzielnie zabezpieczyć przed utratą

lub kradzieżą.

5. Właściciel Ośrodka nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w Ośrodku przez osoby

przebywające na jego terenie, w tym w szczególności odzież wierzchnią, sprzęt jeździecki. Każda osoba

korzystająca z Ośrodka przyjmuje do wiadomości, iż pozostawione na terenie Ośrodka rzeczy nie są objęte

umową przechowania.

6. Właściciel Ośrodka nie odpowiada za szkodę wyrządzoną przez innego uczestnika zajęć lub przez inne

osoby korzystających z usług Ośrodka lub przebywające na terenie Ośrodka, ani przez jakiekolwiek inne

podmioty trzecie, które nie działają w imieniu Ośrodka.

7. Właściciel Ośrodka odpowiada wyłącznie za szkodę wyrządzoną umyślnie przez pracowników Ośrodka

bądź inne osoby działające w imieniu Ośrodka lub w związku z wykonywanymi przez Ośrodek usługami.

8. Właściciel konia odpowiada za szkody wyrządzone przez niego lub jego konia na mieniu Ośrodka oraz osób

korzystających z usług Ośrodka lub przebywających na terenie Ośrodka, w tym także powstałe w wyniku

nieprzestrzegania niniejszego Regulaminu. W przypadku powierzenia konia osobom trzecim za

wyrządzone przez nie szkody właściciel konia odpowiada jak za działania własne .

9. Za szkody wyrządzone przez uczestników treningu w trakcie prowadzenia treningu, w tym szkody na

mieniu Ośrodka odpowiada trener prowadzący trening, a w przypadku jazdy indywidualnej jeździec.

Monitoring obiektu i dane osobowe

1. Teren Ośrodka jest częściowo monitorowany w celu zwiększenia bezpieczeństwa mienia i osób

przebywających na terenie Ośrodka. Dane mogą być przechowywane do 10 dni i służą do ustalenia,

dochodzenia lub obrony roszczeń w postępowaniu sądowym, administracyjnym lub też innym

postępowaniu pozasądowym. Dane osobowe będą udostępniane upoważnionym pracownikom Ośrodka,

a także mogą zostać udostępnione podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa. Każda osoba

znajdująca się a terenie ośrodka wyraża zgodę na objęcie rejestracją wizyjną.

2. Podpisanie odpowiedniego oświadczenia i rozpoczęcie korzystania z usług Ośrodka, jest równoznaczne z

wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przez właściciela Ośrodka w zakresie niezbędnym

do wykonania usług w ramach Ośrodka.

3. Przetwarzanie danych osobowych następuje na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i

Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z

przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia

dyrektywy 95/46/WE i jest zgodne z jego postanowieniami.

Postanowienia końcowe

1. Regulamin może ulec zmianie. Właściciel Ośrodka poinformuje o zmianie treści Regulaminu poprzez jego

wywieszenie lub inne udostępnienie na terenie Ośrodka i/lub na stronie internetowej Ośrodka oraz

poprzez przesłanie na adres internetowy osób korzystających z usługi pobytu i utrzymania koni.

2. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego wywieszenia (udostępnienia) na terenie Ośrodka i/lub na stronie

internetowej Ośrodka.

3. W sprawach nieunormowanych Regulaminem zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy prawa.

x

Autem dicant cum ex, ei vis nibh solum simul, veritus fierent fastidii quo ea. Cu solum scripta pro. Qui in clita everti propriae, vidit voluptaria cum ne, at nec sint movet